Brandskyddskontroll & Rengöring (Sotning)

Sotning

Så här säger lagen

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, är sotning och brandskyddskontroll en kommunal myndighetsverksamhet. Det innebär att kommunen i ett brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Nästan lika länge som vi haft eldstäder för uppvärmning och matlagning, har sotning förekommit i Sverige. Tidigare innebar sotning att man både rengjorde samt gjorde en enklare brandskyddskontroll, men detta är numera uppdelat i två separata uppdrag.

Sotning

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand, vilket i sin tur innebär att sotning är en viktig del i att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som röken passerar rengörs. Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, ansvaret för detta ligger på fastighetsägaren.

Fristerna varierar beroende på vilket bränsle, eldningsfrekvens och vilken typ av förbränningsanordning som används.

Brandskyddskontroll

Denna form av kontroll har som uppgift att upptäcka fel och brister hos anläggningen för att undvika skador till följd av en brand. Man prövar den enskilda anläggningens funktion och egenskaper , och ser så att de överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Brandskyddskontrollen utförs av yrkesutbildad skorstensfejarmästare. Kontrollen omfattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla delar av huset som skorstenen passerar.

Egensotning

Enligt lagen får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Detta innebär att den som vill sota sin egen förbränningsanordning måste skaffa sig nödvändig kunskap om rengöring och om brandskydd, antingen genom att ha god kännedom och erfarenhet av sin förbränningsanordning med tillhörande rökkanaler eller genom utbildning. Svenska brandskyddsföreningen och Statens Räddningsverk har information om vilka kurser som finns, Bergslagens Räddningstjänst erbjuder inga kurser inom detta område.

Låta annan utföra rengöring/sotning på fastighet

Om du väljer att frångå den upphandlade entreprenören som kommunen tillhandahåller är det viktigt att du känner till vilka konsekvenser detta kan få för dig. I nedanstående ansökan framgår tydligt vilka skyldigheter du då tar på dig samt vilken service du kan gå miste om. Det kan också innebära att dina kostnader för sotningen inte blir enligt den taxa kommunen har fastställt då den entreprenör du väljer inte är tvingad att hålla sig till den taxa som gäller i Bergslagens Räddningstjänsts geografiska område.

Den regelbundna brandskyddskontrollen på din förbränningsanordning med tillhörande rökgaskanaler kommer dock fortsatt att göras av den entreprenör som kommunen tillhandahåller, utförandet av den kontrollen kan inte överlåtas på annan aktör.

Observera att ändrat utförande av förbränningsanordning, byte av bränsleslag m. m. ska anmälas till skorstensfejarmästaren och kan medföra att beslut om medgivande att sota själv kan omprövas.

Skulle det vid brandskyddskontroll eller vid tillsyn visa sig att rengöringen inte skett på ett betryggande sätt kommer kommunen inte vidare medge att den enskilde fastighetsägaren utför sotningen.

Sotningsjournal

Om du ska utföra egensotning på din fastighet ska varje sotningstillfälle dokumenteras i en sotningsjournal som du skriver ut och sparar. Journalen ska du kunna visa upp i samband med brandskyddskontroller eller på anmodan från räddningstjänsten.

Avgifter

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst har beslutat. Taxan uppräknas årligen med det sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.

Sotningsentreprenörer inom Bergslagens Räddningstjänst geografiska område

Karlskoga – Örebro Sotarn AB, tel. 0550-834 00

Kristinehamn – Örebro Sotarn AB, tel. 0550-834 00

Filipstad – Sotning & Ventilation i Karlstad AB tel. 054-21 16 36

Degerfors – Örebro Sotarn AB, tel. 0550-834 00

Hällefors – Sotning & Ventilation i Karlstad AB tel. 054-21 16 36

Storfors – Örebro Sotarn AB, tel. 0550-834 00