Integritet

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

När du använder Bergslagens Räddningstjänst behandlar vi de personuppgifter som behövs i varje enskilt fall. Här följer en förklaring hur BRT samlar in och använder personuppgifter.

Den 25 maj blir EU:s dataskyddsförordning svensk lag. Den ersätter då Personuppgiftslagen (PuL). Syftet med förordningen är att uppgifter om människor som finns i register ska hanteras på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till dig. Det kan vara självklara uppgifter som namn eller personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, telefonnummer och fakturauppgifter. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Varför sparar vi personuppgifter?

Vi behöver spara och behandla personuppgifter för att kunna handlägga ärenden och andra serviceinriktade åtgärder. All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning och övrig lag.

Vi tillämpar alltid den gällande integritetslagstiftningen vid all behandling av personuppgifter. Det finns alltid en rättslig grund för vår behandling av personuppgifter och den är olika beroende på personuppgiftens sammanhang. Oftast är den rättsliga grunden att vi behöver personuppgifterna för att kunna verkställa våra skyldigheter enligt lagar och förordningar eller när vi ingår avtal med dig.

Hur hanterar vi personuppgifter?

De personuppgifter som vi behandlar är främst det som du själv delar med dig av i kontakten med BRT. I vissa ärenden kan vi behöva hämta kompletterande information, exempelvis från nationella databaser eller andra myndigheter som du haft kontakt med. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller annat avtal. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra nämnder i kommunen och i vissa fall i de gemensamma nämnderna, till exempel Överförmyndarnämnden. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till andra myndigheter, som Skatteverket, Försäkringskassan och SCB (Statistiska centralbyrån).

Samtycke

Ibland behövs ditt eget samtycke (godkännande) för att vi ska behandla dina personuppgifter. Dina uppgifter tas bort när de inte längre behövs och du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

Vem ansvarar för personuppgifter i BRT?

Personuppgiftsansvarig är Bergslagens Räddningstjänst Orgnr: 222000–0919

Bergslagens Räddningstjänst
Box 424
681 29 Kristinehamn

Dataskyddsombud: Joakim Quick dataskyddsombud@brt.se

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig.

Begäran om registerutdrag görs via vår blankett som du undertecknar och lämnar i vår reception, mejlar till bergslagens.rtj@brt.se eller skickar till:

Bergslagens Räddningstjänst
Box 424
681 29 Kristinehamn

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att de rättas. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade, så länge det inte finns ett lagstadgat krav på lagring.

Vi använder Google Analytics

Google Analytics är ett verktyg som gör det möjligt för oss att analysera vilka som kommer till vår webbplats, varifrån de kommer och vad de gör under sina besök. Den här statistiken kan vi sedan använda för att t.ex. förbättra informationen eller layouten på vår hemsida.