Brandsäkerhet vid offentlig tillställning

Tillståndsprocessen

Tillstånd för offentlig tillställning söks via Polismyndigheten. I ansökningsprocessen kan räddningstjänsten komma att yttra sig utifrån säkerheten vid händelse av brand eller annan olycka.

Detta är en vägledning gällande tillståndsansökan för offentlig tillställning som utgår från den brandsäkerhet som Bergslagens Räddningstjänst rekommenderar. Vilken säkerhet som krävs vid en sådan tillställning beror till viss del på var arrangemanget planeras. Exempelvis är det skillnad mellan en tillställning som hålls utomhus eller inomhus.

Bergslagens Räddningstjänst fattar inga beslut om offentlig tillställning ska beviljas eller inte utan vi är en av flera remissinstanser till ansvarig handläggare. Vi hjälper till att bedöma om platsen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

Vissa ärenden kan hanteras enskilt av Polismyndigheten utan att behöva ett yttrande från Bergslagens räddningstjänst. I dessa fall behöver vi få ta del av tillståndsbeviset för kännedom om och intern hantering av tillställningen. Är det ärenden där det kommer ske övernattningar, så är det extra viktigt för oss att få kännedom om det.

Ansvar

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ställer bland annat krav på ägare eller nyttjanderättshavare att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand samt i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Systematiskt brandskyddsarbete

Utöver krav på byggnader ställer LSO även krav på att det ska bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) enligt SRVFS (2004:3). Hur omfattande det systematiska brandskyddsarbetet behöver vara och hur det ska dokumenteras beror på hur den offentliga tillställningen är tänkt att bedrivas.

Dokumentation

Nedan listas den information som räddningstjänsten utgår ifrån för att kunna lämna yttrande:

Personantal. Antalet personer som tillställningen ansöker om (gäller tillställningar inomhus samt i tält).

Ritning. Skalenlig ritning som visar hur lokalen/platsen kommer att nyttjas genom exempelvis möblemang, tält, scen, marknadsknallar, avspärrningar, in- och utgångar mm.

Utrymningsvägar.  Samtliga utrymningsvägar ska redovisas och märkas ut på ritningen (gäller tillställningar inomhus, i tält samt om området ska inhägnas).

Släckutrustning. Det bör finnas tillgång till släckutrustning under arrangemanget. Den kan med fördel markeras på ritningen.

Framkomlighet för räddningsfordon ska tillgodoses.Denna bedöms utifrån ritningen, men kan behöva en utökad beskrivning om ett större område är avspärrat, objekt som stänger av vägar ska vara lätta att flytta.

Brandposter får inte blockeras, övertäckas eller skymmas.

Säkerhetsplan. Beskrivning av hur verksamheten agerar i händelse av brand eller annan olycka som leder till en eventuell utrymning.

Gasol. I de fall gasol hanteras i tillståndspliktig mängd (inomhus; mer än 2 liter, utomhus; mer än 60 liter) ska tillståndsbevis skickas med i ansökan, alternativt sökas inför arrangemanget.

Vid arrangemang med samlingstält. Dessa ska uppfylla kraven ställda i SRVFS (1995:1) samt de tillhörande allmänna råden. Vidare förutsätts att maximalt antal personer som samlingstälten är anpassade för inte överskrids, att utrymningsvägar från tälten finns i erforderlig omfattning samt att brandskyddet i övrigt är i sin ordning.

Vid arrangemang med fordonsuppställning. Dessa ska uppfylla kraven ställda i SRVFS (2004:12) gällande avstånd mellan fordon.

Vid större eldar. Det ska finnas en organisation som ansvarar för säkerheten och det ska framgå vem som är brandansvarig. Det ska även finnas erforderlig släckutrustning i beredskap. Arrangören ska beakta brandrisker i närheten av elden såsom risk för brandspridning och säkerhet för allmänheten som är på platsen genom avstånd, storlek på eld och stängda fönster/takluckor på närliggande fastigheter. Mer information finns på Villkor för större eldar .