Elda – Villkor för större eldar

Bakgrund

Sedan gammal tradition har många vänt sig till räddningstjänsten för att få så kallade eldningstillstånd vid tändande av större eldar, tex. vid Valborg. Några sådana tillstånd krävs inte eftersom det inte är förbjudet att elda såvida inte allmänt eldningsförbud är utfärdat av Länsstyrelsen. Däremot är räddningstjänsten skyldig att ge de som vill ta sitt ansvar goda råd. Dessa sammanfattas i detta PM.

Förberedelser och genomförande

Under förutsättning att följande punkter beaktas har Räddningstjänsten inget att erinra mot eldning enligt ovan:

 • Elden får inte tändas vid stark blåst. Brandrisken den aktuella dagen måste kontrolleras innan eldning sker. Detta kan göras med hjälp av SMHI:s hemsida, smhi.se.
 • Plats för elden skall vara lämplig så att det ej råder risk för brandspridning till närliggande byggnader eller vegetation.
 • Högen med brännbart material bör ej vara större än 10 m i diameter och 5 m på höjden, vid större eldar än så bör ytterligare åtgärder för brandsläckning som t.ex. fler slangar, ökad vattenförsörjning (extra pumpar) och fler personer som bevakar/bemannar brandsläckningsutrustningen.
 • Vid större eldar bör risken för flygbränder, dvs. glödande rester som sprids av termiken, beaktas och bevakas.
 • För elden och dess bevakning ansvarar utsedd angiven person.
 • Erforderlig brandsläckningsredskap hålles i beredskap på platsen. (Vattenslang, vattenhinkar, handbrandsläckare, krattor, ruskor etc.)
 • Betryggande åtgärder vidtages så att allmänheten ej kan komma för nära elden.
 • Takluckor och fönster i de mot platsen vettande fasader av närmaste liggande byggnader hålls stängda under den tid elden brinner. Kontrollera även att ledningar i luften inte kan bli skadade. Vakthållning till förhindrande av eldens spridning till närliggande vegetation anordnas.
 • Bevakningspersonal får inte lämna platsen förrän elden är släckt.
 • Möjlighet att larma Räddningstjänsten via mobiltelefon eller motsvarande skall finnas om något oförutsett händer.
 • Innan aktuellt datum kan stickprovskontroll av platsen komma att genomföras via Räddningstjänstens försorg.
 • Vid frågor är ni välkomna att kontakta Räddningstjänsten.

OBS

Observera att det fordras tillstånd för sammankomster på offentlig plats. Dessa tillstånd söks hos polismyndigheten.