Dataskydd

Hur vi hanterar dina personuppgifter

När du har ett ärende hos Bergslagens Räddningstjänst vill vi att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar de personuppgifter som lämnats av dig. Här följer därför information om hur BRT samlar in och hanterar era personuppgifter.

Den 25 maj 2018 så trädde GDPR (General Data Protection Regulation), Dataskyddsförordningen i kraft i EU och Sverige och ersatte då Personuppgiftslagen (PuL) som överordnad lag för skydd av individers personuppgifter. Syftet med förordningen är att skydda individers personliga integritet och se till att individens personuppgifter endast hanteras på ett ändamålsenligt sätt.

Vad räknas som en personuppgift?

Med en personuppgift menas all slags information som kan kopplas till just dig. Det kan vara självklara uppgifter som namn eller personnummer, men även uppgifter som till exempel din fastighetsbeteckning, telefonnummer eller en fakturauppgift. Även en bild är en form av personuppgift, om individen tydligt kan urskiljas på bilden i en kontext som gör det tydligt av vem, var och när bilden är tagen.

Offentlighetsprincipen

BRT behöver i vissa ärenden hantera olika typer av personuppgifter för att utöva tjänsterna vi tillhandahåller. Och då BRT är ett kommunalförbund där delar av kommunalförbundet utför myndighetsutövning så kan vissa personuppgifter räknas som allmänna handlingar. Alla svenska medborgare har därför rätt att begära ut denna information. Innan detta utförs så granskar BRT om dessa uppgifter innehåller någon typ av sekretess och om de omfattas av sekretess lämnas inte uppgifterna ut.

Om BRT förvaltar personuppgifter om just dig så har du även då rätt att begära ut, uppdatera och radera all information BRT förvaltar om just dig. Behöver BRT använda dessa personuppgifter för att utföra en tjänst så sker förändringen direkt efter tjänsten eller uppdraget är utfört.

Varför hanterar Bergslagens Räddningstjänst personuppgifter?

Inom BRT så hanteras personuppgifter i många olika sammanhang. Det kan t.ex vara:  
Vid en insats av Brandstyrkan där information behövs för att utföra insatsen optimalt,
Vid utförande av vår förebyggande verksamhet,
Vid Utbildningar,
Vid Brandskyddstillsyn,
Vid Direktionens beslutsfattande,
Vid Larmcentralens Trygghetslarm, Jour och larmhanterande,
Vid Rekrytering,
Och vid olika administrativa ärenden så som upphandlingar, faktureringar etc.

Vi tillämpar alltid den gällande integritetslagstiftningen vid all behandling av personuppgifter. Det finns alltid en rättslig grund för vår behandling av personuppgifter och den kan vara:
– För myndighetsutövning
– För allmänintresset
– För att uppfylla avtalskriterier
– Med personuppgiftsägarens Samtycke

Samtycke

Ibland behövs individens samtycke (godkännande) när BRT ska behandla dina personuppgifter. Detta kan vara när man ingår ett avtal med BRT för ärendet som berör just dig. Dina personuppgifter tas bort när de inte längre behandlas och du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Vid återkallning så räknas all hantering innan återkallningen som laglig hantering. Vissa personuppgifter kan dock få fortsätta hanteras även vid en återkallning om de berör ett ärende som gäller myndighetsutövning.

Hur hanterar vi personuppgifter?

De personuppgifter som vi behandlar är främst det som du själv delar med dig av i kontakten med BRT. I vissa ärenden kan vi behöva hämta kompletterande information, exempelvis från nationella databaser eller andra myndigheter som du haft kontakt med. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller annat avtal. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra nämnder i kommunen och i vissa fall i de gemensamma nämnderna, till exempel Överförmyndarnämnden. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till andra myndigheter, som Skatteverket, Försäkringskassan och SCB (Statistiska centralbyrån). Personuppgifterna kan även komma att delas med våra personuppgiftsbiträden. BRT har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med IT-drift, Fakturahantering, Sotning, Personalhantering och delar av Larmcentralens IT.

Hur länge hanterar vi personuppgifter?

Personuppgifterna hanteras endast under tiden de är relevanta för att utföra ärendet de är knutna till och gallras med jämna mellanrum ut då de ej används för ändamålet.

Vem ansvarar för personuppgifter i BRT?

Personuppgiftsansvarig är Bergslagens Räddningstjänst Orgnr: 222000–0919

Bergslagens Räddningstjänst
Box 424
681 29 Kristinehamn

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud: Kristoffer Eriksson
Epost: Kristoffer.eriksson@brt.se

Vilka rättigheter har du?

Ni har alltid rätt att kontakta oss om ni vill ha ut information om de uppgifter vi förvaltar som berör er. Detta gör ni via en begäran om registerutdrag.

Begäran om registerutdrag kan göras via vår blankett som ni undertecknar och lämnar i vår reception.

Ni kan också begära registerutdrag via e-post till:  info@brt.se / Kristoffer.eriksson@brt.se

Eller skicka det som ett brev till:

Bergslagens Räddningstjänst
Box 424
681 29 Kristinehamn

För att kunna få ut, ändra eller radera dessa personuppgifter ska det kunna intygas att ni är personen personuppgifterna berör.

Om ni anser att era personuppgifter är felaktiga kan ni begära att de rättas. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade, så länge det inte finns ett lagstadgat krav på lagring eller hantering av BRT.

Om ni har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har ni rätt att skicka klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten IMY.