Interna blanketter

Tillbud och olycksrapportering

Riktlinjer för olycks- och tillbudsrapportering

En del i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete med syftet att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

För detta arbete krävs det rutiner och dit hör bland annat att alla tillbud ska rapporteras och uppmärksammas, eftersom tillbud indikerar var det kan finnas risker.

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljöarbetet, men det är viktigt att det finns ett samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna – exempelvis när det gäller att rapportera och undersöka tillbuden. Det blir då lättare att vidta åtgärder innan något olycksfall inträffar eller innan arbetsförhållandena leder till ohälsa.

Vad är ett tillbud?

Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall, men som slutade väl. Det kan till exempel vara ett tungt föremål som faller ned från en hylla, men som tur var träffades ingen. Även om det går bra och ingenting händer är det viktigt att ta tillbudet på allvar. Tillbudet är en signal om att något allvarligt skulle kunna hända nästa gång och att man behöver göra något för att det inte ska ske. När ett olycksfall inträffar har det vanligtvis redan skett flera tillbud. Ofta är det samma saker som ligger bakom och ungefär samma händelseförlopp. Kanske behöver man flytta ned det tunga föremålet till ett lägre hyllplan för att minska risken.

Tillbud hänger inte bara ihop med fysiska faktorer, utan även de som brukar kallas psykosociala. Händelser som hade kunnat leda till skada och som har med till exempel stress, konflikter eller mobbning kallas också tillbud.

Vad är en olycka?

Att halka eller falla, skära sig på en kniv, klämma sig i en maskin eller utsättas för hot och våld är exempel på olycksfall som kan förekomma i arbetsmiljön. Den vanligaste arbetsolyckan orsakas av lyft eller annan ansträngande rörelse.

Vad är en arbetsskada?

Med arbetsskada menas alla skador och sjukdomar som uppkommit till följd av arbetet eller arbets- förhållandena. En arbetsskada kan vara:

 • olycksfall i arbetet (en händelse som är kortvarig, i viss mån ovanlig och oförutsedd)
 • färdolycksfall (exempelvis olycka på väg till eller från arbetet)
 • arbetssjukdomar (förslitningsskador, hörselskador etc. men också psykiskt påfrestande förhållanden som kan ge upphov till psykiska eller psykosomatiska sjukdomar)
 • smittsamma sjukdomar (smittsamma sjukdomar av mer allvarligt slag som man ådragit sig på grund av eller genom arbetet).

Anmälan om olycka eller tillbud

Ansvarig chef ska snarast möjligt rapportera tillbud och olyckor. Vid allvarlig olycka görs anmälan omgående.

Tillbuden ska rapporteras på blanketten ” Blankett tillbud och olycksrapportering” som finns på BRTs hemsida under fliken ”Om oss” och sedan ”Interna blanketter”.

På blanketten ” tillbud och olycksrapportering” skall följande frågor besvaras:

 • Vad hände
 • Beskriv händelsen eller situationen.
 • Tid och plats
 • Varför uppstod händelsen eller situationen
 • Vad kunde tillbudet resulterat i?
 • Vad kan göras för att något liknande inte ska inträffa igen
 • Vad behöver göras direkt?

TILLBUD BÖR UTREDAS

Utöver olycksfall ska tillbud också utredas. Oönskade händelser, som stört ordningen eller gett en tankeställare bör utredas innan något allvarligt händer.  Tillbuden utreds och åtgärder föreslås tillsammans med skyddsombud i samverkansgruppen. Återkoppling till berörd arbetstagare görs av närmaste chef. Information gällande åtgärder och tillbud finns i samverkansprotokollen.

Anmäla arbetsskada

 • Arbetstagaren rapporterar tillbud till arbetsgivaren.
 • Arbestagaren anmäler till AFA försäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA-KL vid olycksfall i arbetet, färdolycksfall, arbetssjukdom eller i vissa fall en smittosam sjukdom som uppkommit i arbetet.  https://www.afaforsakring.se/
 • Arbetsgivaren rapporterar arbetsolyckor och arbetssjukdomar till Försäkringskassan även om de inte orsakat frånvaro.
 • Arbetsgivaren rapporterar allvarliga olyckor och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket.

Blankett tillbud och olycksrapportering Klicka här

Övriga blanketter

Intyg eller uppgifter om årsinkomst – beställning (för f.d. anställd) – Kristinehamns kommun

Denna E-tjänst administreras av Kristinehamns kommun