Utomhuspool

Bakgrund

I svenska villaområden blir det allt vanligare med utomhuspooler och bassänger. Allt fler husägare skaffar sig utomhuspooler och bassänger till sina tomter. Det handlar både om byggda pooler och fristående bassänger som går att flytta på. Det kan vara positivt för barnens ökande vattenvana och kanske lär de sig att simma tidigare.

Men när småbarn springer mellan tomterna i villaområdena kan barnen av misstag hamna i bassängen, om det saknas bra skyddsanordningar. Poolers tvära kanter och omedelbara djup är särskilt farliga för små barn. Så här vet du om din och grannens pool är tillräckligt barnsäker och har ett bra skydd.

Ska skyddas med staket

Enligt Boverkets byggregler ska bassänger och liknande anläggningar där vattennivån är högre än 2 decimeter ha tillfredsställande skydd mot barnolycksfall. Dessutom har Boverket i ett allmänt råd angett att bassänger på tomtmark kan skyddas med staket som är minst 0,9 meter högt och är så konstruerat att barn inte kan krypa under det. 
Grinden till staketet bör ha ett säkerhetsbeslag eller något liknande som hindrar barnen från att öppna den.

Presenning eller skyddsnät

En annan metod kan vara att täcka poolen med en presenning eller ett skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd. Om man väljer den senare varianten är det värt att kontrollera att skyddet verkligen klarar av att småbarn kan springa på den utan att falla igenom.

Tomtägaren är ansvarig

Ett allmänt råd är inte samma sak som en lag, utan rådet beskriver en lämplig skyddsnivå som Boverket har fastställt. Ansvaret för att se till att poolen eller bassängen är barnsäkrad vilar alltid på den enskilde tomtägaren. Därför är alltid bra att se över skyddet för bassängen, oavsett om den är nedgrävd eller går att flytta på.
Man kan som tomtägare ha sin egen lösning på skydd men den måste motsvara den säkerhetsnivå som är fastställd i Boverkets byggregler. Om du har synpunkter på din grannes nedgrävda pool ska du vända dig till byggnadsnämnden i kommunen.