Syrgas i hemmet

Bakgrund

Räddningstjänsten får med jämna mellanrum förfrågan om vilka regler som gäller vid förvaring av Syrgas i hemmet. Detta PM har tillkommit för att vi i förbundet skall ha samma riktlinjer att gå efter.

Anvisningar

Eftersom Räddningstjänsten inte har behov eller önskemål om att registrera alla syrgasanvändare i förbundet så överlåter vi till de som ordinerar behandlingen att följa bestämmelserna om skyltning och ventilering.

Då den personliga integriteten är viktig föreslår vi att skylten om gasflaskor fästes på INSIDAN av ytterdörren i handtagshöjd. Det finns en folder om Oxygenbehandling i hemmet på fritiden och i arbetet , som ges ut av Handikappinstitutet. Kan beställas per telefon 08-6201700. Best nr. 96315.

Skyltar kan förslagsvis beställas hos brandredskapsfirmor.

Utdrag ur AFS 1997:7

7§. I lokal , där syrgas hanteras , skall ventilationen vara sådan , att syrgaskoncentrationen inte överstiger 22 volymprocent. Kom. till 7§ Brandhastigheten fördubblas när syrgaskoncentrationen överstiger 24 volymprocent. Ökar 10 ggr vid 40 volymprocent syrgas. I första hand bör förhöjningen av syrgashalten i luften motverkas genom ventilationsåtgärder.