Gasol i husvagnen

Se över din utrustning

Gasol i husvagnar orsakar flera otäcka olyckor varje år. Se över din gasolutrustning och kontrollera den regelbundet, så undviker du brand och explosion.

Vilka är riskerna?

 • Den farligaste risken är inte brand utan koloxidläckor.
 • Gasol är tyngre än luft och kan bli kvar på låga punkter och där ha brännbar koncentration. Kan antändas.

Vad är orsakerna?

 • Husvagnen är felaktigt byggd. Man har installerat felaktiga saker i husvagnen, eller rätt saker på ett felaktigt sätt, till exempel ett gasoldrivet kylskåp där förbränningsgaserna gårin i husvagnen istället för ut.
 • Husvagnen är rätt byggd, men vagnen och utrustningen är gamla och förslitna. Detta ökar koloxidbildningen vid förbränningen.

Allmänt om utrustningen

 • Se till att din utrustning är utformad, installerad och underhållen så att det inte uppstår fara för brand och explosion vid normal användning.
 • Kontrollera att utrustningen är så installerad att den inte skadas eller lossnar när du kör.
 • Läs bruksanvisningen med instruktioner om hur du ska hantera och åtgärda flaskbyte, påfyllning, läckage med mera. Brukanvisningen ska finnas med på resan i husvagnen.

Hur ska flaskorna placeras?

 • Gasflaskorna får endast vara åtkomliga utifrån.
 • Flaskan ska ha sådant läge att endast gas i gasfas kan lämna flaskan.
 • Huvudavstängningsventil ska vara åtkomlig utifrån.
 • Husvagn för fritidsbruk får medföra högst två gasflaskor. Varje flaska får rymma högst 30 liter.
 • Gasflaskan ska sitta fast ordentligt och kunna fästas och lossas utan hjälp av verktyg.

Är in gasolutrustning installerad på ett säkert sätt?

 • Installationen av gasolsystemet ska vara gjord av kompetent personal.
 • Speciella slangar för gasol ska användas och de ska tåla temperaturer ner till –30ºC.
 • Ledningarna ska vara av koppar eller annan korrosionsbeständig metall.
 • Gasolledningen ska vara monterad så att den inte utsätts för skadliga spänningar eller brottsanvisningar.
 • Slang får användas för anslutning till tryckreduceringsventil. Slangen får inte dras genom ytterväggen.
 • Spisar, ugnar och kylskåp får vara anslutna med slang, övrig utrustning endast med rörledning. Slangen ska kunna inspekteras utan verktyg. Längden på slangen får inte överstiga 1,5 meter.
 • Rörledning ska ha slanganslutning och slangen ska vara väl ansluten på denna.

Vilka krav finns på gasolutrustningen?

 • Utrustningen ska vara avsedd för fordon och i övrigt uppfylla kraven i Statens Räddningsverks föreskrifter.
 • Utrustning för rumsuppvärmning och vattenvärmare ska ta förbränningsluften direkt utifrån.
 • All utrustning ska ha flamvakt.
 • Spis med nedfällbart lock av brännbart material ska ha skydd mot oavsiktlig stängning eller att gastillförseln bryts när locket stängs.
 • I bostadsutrymmet ska det finnas en skylt som talar om hur många personer ventilationssystemet är kontrollerat för och vilka ventilationsöppningar som inte får sättas igen.

Vilken säkerhetsutrustning ska du ha?

 • Skaffa en gasolläcktestare och testa utrustningen före varje resa.
 • Skaffa en gasvarnare som monteras inne i husvagnen och varnar genom en skarp signal om utrustningen läcker.
 • Ha en handbrandsläckare lätt tillgänglig. Vi rekommenderar en 3 kg pulversläckare i klass 21A 113 BC.

Vad gör du vid läckage?

Gasolen är försedd med ett karaktäristiskt luktämne så att man snabbt märker ett läckage. Om du misstänker ett läckage eller känner gasollukt ska du:

 • Stänga flaskventilen och ventilerna till din gasolutrustning.
 • Släcka all eld, inte röka och stänga av motorn.
 • Vädra och inte använda utrustningen förrän läckaget är åtgärdat.

Återkommande kontroll

Enligt reglerna om kontrollbesiktning får ett fordon med gasolutrustning inte godkännas om det inte uppfyller kraven i förordningen om brandfarliga och explosiva varor. Vilka är de vanligaste felen vid kontroller?

Ventilation

– Säkerhetsventilation i takluckor saknas.

Kylskåp

– Dränering för läckande gasol saknas.
– Otillräcklig avtätning mot bodel.

Spis

– För kort avstånd till brännbart material.
– Värmeskyddsplåt saknas.

Övrigt

– Gasolrör är inte fastsatta ordentligt och saknar nötningskydd i vägg- och golvgenomföringar.
– Slangar och rörskarvar kan inte inspekteras utan verktyg.
– Slanganslutning på gasolrör saknas.
– Reducerventilen utgående tryck är inte anpassat till gasolutrustningen.
– Elkablar är klamrade tillsammans med gasolrör.
– Gasolflaskor täcker dräneringsrör för läckande gasol.
– Ventilationsöppningar i golv kan lätt bli övertäckta.