Brandskydd i trapphus

Trapphus

Din utrymningsväg

Trapphuset är en livsviktig utrymningsväg. En brand där kan bli förödande. Därför ska trapphuset hållas fritt från brännbart material. Det ska också hållas fritt från sådant som kan vara i vägen vid en utrymning. Bor man i en liten lägenhet kan detta innebära problem med förvaring av exempelvis barnvagnar. Här är dom råd vi kan ge dig.

Affischen Skydda dig och dina grannar mot brand kan laddas ner och sättas upp i trapphus.

Brännbar lös egendom

En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt och med stor värme- och rökutveckling som följd. Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter. Skulle utrymning av huset behöva ske, blir de boende då hänvisade till fönster och balkonger. Brännbart material typ barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial får därför inte förvaras i trapphus, oavsett hur det placeras.

I de allra flesta fall är alltså förvaring av egendom med brännbart material inte tillåten i trapphus. Undantag från förbudet görs dock för rullatorer och permobiler i vissa fall eftersom de ingående brännbara materialen ofta är svårantändliga och de dessutom kan vara nödvändiga att förvara i trapphus ur ett tillgänglighetsperspektiv. Rullatorer får förvaras i trapphus enbart i orginalutförande då brännbara material som finns på rullatorerna oftast är flamskyddade. Kuddar och dynor av brännbart material som monterats i efterhand är inte tillåtna att förvara i trapphus. Permobiler och andra elrullstolar får förvaras i trapphus i förråd som inte behöver vara brandtekniskt avskiljda. Förrådets syfte är att försvåra att brand anläggs i permobil/elrullstol. I de fall då laddning av elrullstolens batterier ska ske på förvaringsplatsen måste dock förrådet avskiljas från trapphuset i lägst brandteknisk klass EI-30. För förvaring av rullatorer, rullstolar och andra hjälpmedel gäller samma framkomlighetsregler i trapphuset som för obrännbar lös egendom.

Obrännbar lös egendom

Förvaring i trapphus av lös egendom som är obrännbar eller innehåller små mängder brännbart material är tillåten så länge det inte påverkar trapphusets framkomlighet. I Boverkets byggregler anges 0,9 meter som en i normalfallet godtagbar fri bredd i utrymningsvägar och denna riktlinje ska uppfyllas även då lös egendom förvaras i trapphuset. För att säkerställa att godtagbar fri bredd aldrig understigs får förvaring bara ske på därför avsedd och lämplig plats. Exempel på lämpliga platser för förvaring kan vara i utrymmen under trappan eller på varje våningsplan om särskilda markerade eller avskiljda förvaringsplatser anordnas. Exempel på lös egendom som innehåller små mängder brännbart material kan vara barnvagnschassier, levande växter och dörrmattor.

Det bästa är om trapphuset kan hållas fritt från all förvaring. Om praktiska förvaringsalternativ inte kan uppbringas, kan sådant som innehåller väldigt lite brännbart material få finnas i trapphuset, under förutsättning att det inte hindrar eller försvårar en utrymning. Exempel på sådant är rullatorer, barnvagnschassier och postboxar. Vid tveksamma fall är det räddningstjänsten som bedömer vad som är acceptabelt. Det viktiga är att vägen ut inte hindras. Trapphuset är ju också räddningstjänstens väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt. Observera att fastighetsägare ibland har egna regler kring förvaringen, exempelvis för att underlätta städning.

Höga krav på utformning av trapphus

Eftersom trapphuset utgör en utrymningsväg ställs det mycket höga krav på vilka material som får användas när det byggs. För att skydda trapphuset från brand, exempelvis vid en brand i en lägenhet, ska det utformas som en egen brandcell. Det ska finnas branddörrar mot källare och vindar, där det ju kan förvaras mycket som är brännbart. Detta säkerhetstänkande vid byggnationen tappar sitt värde om trapphuset börjar användas som förvaringsplats.

Vad säger lagen?

Enligt Lagen om skydd mot olyckor är det ägaren till en byggnad och den som nyttjar den, det vill säga exempelvis de boende, som ansvarar för brandskyddet i byggnaden. Man är bland annat skyldig att, i skälig omfattning, vidta åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta innebär till exempel att upprätthålla fungerande utrymningsvägar. Ägaren ska se till att byggnaden som helhet har ett bra brandskydd och bör också förse alla lägenheter med brandvarnare. De boende ansvarar för brandskyddet i de egna lägenheterna, till exempel att byta batteri i sina brandvarnare, samt för sin beskärda del av de gemensamma utrymmena, exempelvis genom att inte förvara brännbart material i trapphusen.

Tillsyn över Lagen om skydd mot olyckor utövas av kommunens räddningstjänst. Accepterar inte byggnadsinnehavare räddningstjänstens påpekanden om brister i brandskyddet kan innehavaren föreläggas och dömas att betala vite.

Barnvagn i trapphus – även rättsligt prövat

Tidigare i år krävde Stockholms brandförsvar i ett föreläggande att barnvagnar skulle avlägsnas ur ett trapphus. Länsrätten gav brandförsvaret rätt och beslutade att föreläggandet skulle gälla. Domen överklagades sedan till Kammarrätten som dock beslöt att inte överpröva den. Enligt domen får lösa och brännbara föremål inte förvaras i trappuppgången, eftersom de riskerar att försvåra en utrymning av fastigheten i händelse av brand.