Brandfarlig vara hemma

Brandfarlig vara

Många frågor

Hur mycket får jag förvara? Hur skall förvaringen ske? Så här känner Du igen brandfarliga varor och så här ser förpackningar med brandfarliga varor ut.

Varor som är extremt eller mycket lättantändliga är märkta med någon av vidstående symboler med text. Sådana varor är t.ex. gasol, acetylen, T röd, bensin, aceton, förtunning och koncentrerad spolarvätska. De flesta sprayburkar hör till denna grupp.

Brandfarligt

Andra brandfarliga varor är inte lika lätta att antända. De är märkta med riskfrasen BRANDFARLIGT i texten. Det är t.ex. fotogen, vissa färger, lacknafta och utspädd spolarvätska.

En tredje grupp brandfarliga varor är svårare att antända. De har därför ingen varningsmärkning för brandfara alls. Om de väl tar eld så brinner de dock lika bra som de andra. Detta gäller t.ex. tändvätska, diesel och eldningsolja.

Säkrare hantering

Förvara minsta möjliga mängd brandfarliga varor i hemmet, helst i originalförpackning. Vätska som köps i löst mått t.ex. bensin skall förvaras i behållare som är avsedd för produkten t.ex. reservdunk. Godkänd reservdunk skall ha någon av vidstående symboler. Dessa är kombinerade med en kod bestående av siffror och bokstäver.

Fyll aldrig brandfarlig vätska i kärl som är avsett för annan produkt eller i engångskärl. Rensa bort sådant som Du aldrig använder.
Lämna det till närmaste miljöstation. Bergslagens Räddningstjänst hjälper Dig gärna om Du har några frågor om brandfarliga varor.

På grund av risken för brand eller explosion får inte gasflaskor, sprayburkar och brandfarlig vätska förvaras i kylskåp.
Var försiktig då Du använder spray eller brandfarlig vätska så att Du inte kommer för nära öppen låga eller gnistbildande elapparat. Håll Dig minst 3 meter ifrån sådana tändkällor.

En bra ventilation minskar risken för antändning. Gasolflaskor skall förvaras i ventilerat utrymme samt stående för att säkerhetsventilen skall fungera.  Stäng alltid gasflaskventilen efter avslutad gasanvändning. Vid byte av gasflaska bör Du kontrollera att alla rörfogar och slanganslutningar är täta. Detta kan t.ex. göras med t.ex. såpvatten eller läckspray.
Kontrollera årligen om slangarna är torra eller har ytsprickor. Om så är fallet skall de snarast bytas.

Hur får jag installera gasol i mitt hus/min lägenhet?

Bygg din gasolanläggning i huset så här:

 • Du tar två flaskor, en i drift och en i reserv. I enbostadshus får de vara högst P11-storlek, i flerfamiljshus högst 5-liters-storlek (de är blå). Radhus räknas som enbostadshus.
 • Flaskorna ställs helst utanför huset, men får stå inne om man vill.
 • På flaskan sätter man en manometer som man kontrollerar tätheten i systemet med var gång man byter flaska. MYCKET billig liv- och brandförsäkring, överlägsen alla gasvarnare som förebyggande skydd.
 • Efter manometern sätter man en reducerventil.
 • Efter reducerventilen sätter man en gasolslang som vanligen är orange. Slangen ska klara -30°C vilket syns på slangen genom att den är märkt med “-30 °” eller “kallbeständig”.
 • Slangen ska med slangnippel fästas på rörledningen som leder till gasapparaten. Rörledningen kan man köpa på rulle och dras helst i ett stycke hela vägen till gasapparaten. Om man måste skarva den ska skarvarna vara synliga utan hjälp av verktyg. De får inte vara dolda bakom paneler eller i väggar eller golvsocklar. De ska ligga fritt i rummet eller i till exempel köksskåp som man öppnar. Detta för att lätt kunna hitta läckor i systemet. Om du vill lägga rörledningen i väggar eller golv måste du ha skyddsrör, till exempel av plast, om hindrar ett läckage att sprida sig till okända platser i huset.
 • Mellan rörledningen och gasapparaten får man ha slang. Samma krav ställs då på den slangen som i punkt 5. Har man en spis kopplad med slang ska spisen ha vajer som hindrar att man drar av slangen då spisen dras ut.
 • Gasapparaten ska vara CE-märkt med fyra siffror efter. CE-märkning utan siffror är bluff. Dessutom ska det stå B/P och 30 mbar på märkplåten.
 • Gasapparaten ska vara installerad enligt tillverkarens anvisningar. – Klart

Skyltning

Skylta utrymme där acetylenbehållare förvaras. Förslagsvis sätts vidstående anslag upp på utsidan av dörren eller nedtill på dess insida. Anslaget skall vara lätt iakttagbart.

Förvarar Du större mängder krävs tillstånd.
Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushåller förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter acetylen måste Du ha tillstånd.

För ytterliggare information om mängder, tillstånd och förvaringsutrymmen kontakta Bergslagens Räddningstjänst.

Förvaring

Så här får Du förvara utan tillstånd i enfamiljshus och fritidshus

 • Vindsförråd
  Ingen förvaring.
 • Fristående eller avskilt förråd
  Brandfarlig vätska, sprayburkar och i ventilerat utrymme gasolflaskor.
 • Bostadsdel
  Sprayburkar, gasolflaskor av högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.
 • Garage
  Fordon med tank och reservdunk, sprayburkar, brandfarlig vätska och gasolflaskor, skyddade mot påkörning.
 • Källare
  I ventilerat utrymme, t.ex. hobbyrum, brandfarlig vätska, sprayburkar och 1 gasolflaska. Dessutom får 5 liter acetylen hanteras i ventilerat utrymme, som är brandtekniskt avskilt från bostaden. Vid placering i garage skall den skyddas mot påkörning.

Så här mycket får Du förvara utan tillstånd i flerfamiljshus:

 • Vindsförråd
  Ingen förvaring.
 • Varje lägenhet
  Sprayburkar, gasolflaskor av högst 5 liters storlek, brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek. På balkongen får förvaras gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek, gärna i ett skåp.
 • Hobbylokal
  Acetylen får hanteras i utrymme utanför bostaden, t.ex. hobbylokal, dock högst 5 liter. I hobbylokalen får även 1 gasolflaska P11 och 25 liter brandfarlig vätska förvaras.
 • Garage i bottenplan
  Fordon med tank och reservdunk. I garage i bottenplan till flerbostadshus eller garage för flera hushåll i bottenplan får ingen brandfarlig gas eller vätska i lös behållare förvaras.
 • Källarförråd
  Ingen förvaring.

Så här får du förvara utan tillstånd i fristående gemensamhetsgarage:

 • Fordon med tank och reservdunk. Brandfarlig vätska i lös behållare får förvaras i garaget endast om det är oåtkomligt för obehörig. Ingen brandfarlig gas får förvaras i garaget.