Vårdbäddar

Bakgrund

Det är statistiskt bevisat att det vanligaste startutrymmet vid en dödsbrand är i sovrummet. Över 40% av alla dödsbränder som inträffar startar i den omkomnes egna kläder eller säng. Rökning är den vanligaste orsaken till att det uppstår dödsbränder. Det är framförallt äldre människor som är överrepresenterade i dödsbrandsstatistiken.

En vanlig standardvårdbädd som används inom landtingets sjukvård uppvisar en snabb brandspridning redan efter så kort tid som tre minuter. För att tillbudet inte ska få en tragisk utgång måste branden släckas inom denna tidsrymd. Vårdbäddar som uppfyller nedanstående kriterier reducerar antändningsrisken och förlänger tiden till en eventuell antändning avsevärt. Detta innebär att möjligheterna för utrymning och släckning ökar samt att säkerheten för såväl vårdtagare som personal höjs markant.

Syfte

Riktlinjerna syftar till att ta fram en enhetlig syn på val av vårdbäddar samt att öka brandskyddet i form av en viss svårantändlighet. Riktlinjerna innebär en höjning av det totala brandskyddet. Riktlinjerna skall kunna tillämpas på såväl befintliga verksamheter som vid nyetablering.

Riktlinjer

Enligt 2 kapitlet 2§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor räddningstjänstlagens 41 § åligger det ägaren eller innehavaren av anläggningen att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador tillföljd av brand. För att uppfylla dessa krav så skall följande uppfyllas:

  • Vårdbäddar skall uppfylla de brandkrav enligt gällande svensk standard ”Vårdbäddar- Brandkrav” SS 876 00 01.
  • Vårdbäddarna skall vara utformade i miljögodkänt flamskyddat material.
  • De flamskyddade madrasserna skall uppfylla de av Statens Provningsanstalts rekommendationer för testmetoder.
  • För att kontrollera att vårdbädden uppfyller SS 876 00 01 skall tillverkare respektive importör enligt Konsumentverkets Författningssamling (1990:1) kunna uppvisa ett provningsintyg eller på annat sätt kunna bevisa att kravet uppfylls.
  • P.g.a. att vissa tillverkare behandlar sina lakan och filtar och dylikt med kemikalier som kan påskynda brandförloppet vid en eventuell antändning, så skall samtliga lakan, örngott, draglakan, trikåöverdrag, filtar, täcken, kuddar och bäddmadrasser tvättas före första användning.
  • Komponenterna i en vårdbädd är lakan, örngott, draglakan, trikåöverdrag, filt, täcke, kudde, bäddmadrass och madrass.
  • Ansluter till bestämmelserna i Produktsäkerhetslagen (1988:1604)