Tillsyn

Tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Varför tillsyn?

Tillsyn är en kontroll och utförs för att se till att den enskilde följer lagen. Med den enskilde avses både enskild person och företag eller andra organisationer. Enligt LSO ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand samt för livräddning vid brand eller annan olycka. De ska också vidta åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand (2 kap. 2 § LSO). Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar. Myndigheten har också rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen (5 kap. 2 § LSO). Inom en kommuns geografiska område är det kommunen som utövar tillsyn över efterlevnaden av LSO och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (5 kap. 1 § LSO). I de sex kommunerna Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors, Storfors, Filipstad och Hällefors har ansvaret för tillsyn enligt LSO överlämnats till Bergslagens Räddningstjänst (BRT).

Tillsynsärende

I ett tillsynsärende sker en kontroll av både den byggnadstekniska delen och den organisatoriska delen av brandskyddet. För ett skäligt brandskydd är samspelet av de båda delarna viktigt. Hur omfattande kontrollen blir kan dels bero på byggnadens och verksamhetens omfattning dels på vilken information som framkommit.

Vid handläggningen av tillsynsärendet kommunicerar Bergslagens Räddningstjänst både skriftligt och muntligt med dig genom olika dokument och besök. Beroende på resultatet av kontrollen ser handläggningen olika ut. Här beskrivs översiktligt den generella ärendegången vid en tillsyn:

Tillsynsärende startas

Ett tillsynsärende startar på Bergslagens räddningstjänsts initiativ, antingen genom en planerad tillsyn eller på uppmärksammat förhållande. Ärendet inleds med en kartläggning av tillgänglig information om byggnaden eller anläggningen och verksamheten.

Kallelse skickas

Vår första kontakt är oftast genom en muntlig (telefon) och skriftlig (E-post) kallelse till ett tillsynsbesök. Vid tillsynsbesöket kan både fastighetsägare och nyttjanderättshavare vara representerade av behöriga personer med kunskap om fastighetens och verksamhetens brandskydd.

Tillsynsbesök

Tillsynsbesöket inleds med en dialog om både fastigheten och verksamheten, vi tittar även på relevant dokumentation. Du får redogöra för ert systematiska brandskyddsarbete och vi diskuterar eventuella brister och förbättringar. Därefter går vi tillsammans en runda i lokalerna för att undersöka det byggnadstekniska brandskyddet (stickprovskontroll). Inför tillsynsbesöket kan du förbereda dig genom att ta fram relevant dokumentation, som beroende på verksamhet kan vara:

  • Dokumentation över systematiskt brandskyddsarbete (SBA), med tillhörande checklistor eller liknande som styrker genomförda egenkontroller.
  • Brandskyddsdokumentation och brandskyddsritningar.
  • Drift och underhållsinstruktioner för de brandtekniska installationerna, så som exempelvis brandlarm, sprinkler eller brandgasventilation.

Det är viktigt att du har tillgång till nycklar som krävs för att nå samtliga utrymmen i verksamhetens lokaler. Tillsynsbesöket avslutas med att tillsynsförrättaren sammanfattar det som framkommit.

Efter tillsynsbesöket

Efter tillsynsbesöket ska Bergslagens Räddningstjänst fatta ett beslut i tillsynsärendet. Om det finns brister i brandskyddet kan BRT göra bedömningen att åtgärder behöver vidtas för att uppnå ett skäligt brandskydd. BRT kommer kan då fatta ett beslut om föreläggande. Innan beslutet fattas kommer BRT ge information om de omständigheter som har betydelse i ärendet. Detta gör BRT genom att skriva en tjänsteanteckning som skickas till dig. I tjänsteanteckningen kan det även framgå vilka åtgärder som BRT överväger att fatta beslut om. Du har möjlighet att ge synpunkter på tjänsteanteckningen, detta ska vanligtvis ske inom tre veckor.

I beslutet om föreläggande framgår vilka åtgärder som behöver vidtas och inom vilken tid de ska genomföras. Uppföljningen av åtgärderna i föreläggandet kan ske genom ett nytt tillsynsbesök eller genom dokumentation ni skickar till BRT som visar vilka åtgärder du gjort.

Då åtgärderna är genomförda kan BRT fatta ett beslut om avslut av ärendet. Om åtgärderna inte är genomförda har BRT möjlighet att fatta ett beslut om föreläggande förenat med vite eller beslut om förbud.

Om det finns allvarliga brister i brandskyddet kan BRT fatta beslut om förbud. Även ett beslut om förbud kan förenas med vite. I de fall då ett beslut är brådskande får BRT fatta beslutet utan att kommunicering av information skett tidigare.

Om det inte finns brister i brandskyddet fattar BRT beslut om avslut av ärende. I detta fall behöver beslutet inte kommuniceras genom en tjänsteanteckning utan beslutet skickas direkt till dig. Samtliga beslut som BRT fattar har du rätt att överklaga. Information om hur du överklagar finns i beslutet.

Varför tar Räddningstjänsten ut en avgift för tillsyn?

Kommunen får enligt 5 kap 4 § LSO föreskriva att en avgift ska betalas för tillsynsbesöket (tillsynstaxa). Avgiften ska ses som en betalning för de kostnader som kommunen har i samband med tillsynsbesöket. Tiden för de delar av förberedelse- och efterarbete som har direkt bäring på tillsynsbesöket ingår i tillsynstaxan.

Information och råd

Vid ett tillsynsbesök finns det även tillfälle för att ge råd och vägledning för ett bättre brandskydd. Det är lätt att bli hemmablind och det kan då vara värdefullt att någon kommer in med nya ögon. På BRT:s hemsida finns informationsmaterial, om till exempel systematiskt brandskyddsarbete, som kan vara till hjälp för verksamheten.

Fokusområden

Människor som dör i bränder gör det oftast i bostaden. För att stärka brandskyddet i hemmen och motverka detta så kommer vi från och med 2024 att lägga fokus på att utföra flertalet tillsynsbesök mot flerbostadshus samt grupp- och serviceboenden.

Välkommen att kontakta oss på telefon 0550-636 00 eller via e-post info@brt.se  om du har frågor!