Explosiva varor

Explosiv vara

Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, stenspräckarpatroner, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera.

Tillstånd

Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar explosiva varor ska ha tillstånd för det. Ansvaret att ett giltigt tillstånd finns åligger alltså den som hanterar explosiv vara.
Olika typer av verksamheter behöver olika typer av tillstånd beroende på hur den explosiva varan skall användas.

 • Tillstånd till användning av explosiv vara krävs för den som vill använda/hantera explosiv vara.
 • Tillstånd till förvaring av explosiv vara krävs för den som har förråd och vill förvara explosiv vara.
 • Tillstånd till försäljning av explosiva varor krävs för den som bedriver handel med explosiva varor till exempel en vapenhandlare som säljer ammunition.
 • Tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige behövs för att föra över varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Kommunen (räddningstjänsten) ansvarar för att pröva frågor om tillstånd för explosiv vara inom den kommun där varorna ska hanteras.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar dock för att pröva frågor om tillstånd till explosiva varor som avser:

 1. tillverkning, bearbetning, behandling, destruktion, underhåll och återvinning,
 2. annan hantering som sker i anslutning till sådan hantering som nämns i 1,
 3. gränsöverskridande överföring,
 4. import,
 5. export, och sådan hantering som Försvarsmakten,
 6. Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket behöver ha tillstånd till.

Tillstånd hos Polisen enligt ordningslagen kan även krävas för användning av vissa explosiva varor. Exempelvis sprängarbete inom detaljplanelagt område eller viss användning av fyrverkerier. För mer information kontakta Polismyndigheten.

Tillståndspliktiga mängder

Hantering av explosiv vara är i grunden tillståndspliktigt. Dock finns ett antal undantag från tillståndsplikten vid förvaring av mindre mängder explosiv vara.

Tillstånd för hantering av explosiv vara behövs exempelvis INTE för den som:

 • Har tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) att inneha ammunition eller vapen och för dessa vapen förvarar ammunition.
 • Har tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) att inneha vapen och för dessa vapen hanterar högst 5 kg krut för eget bruk, exempelvis för handladdning. Dock får ej explosiva varor i riskgrupp 1.1 och 1.2 förvaras i bostad.
 • Vid näringsverksamhet eller undervisning förvarar max 10st PU (pyroteknisk utrustning) i form av exempelvis krockkuddar, bältessträckare, etcetera.
 • Förvarar ett antal produkter av mindre mängd enligt särskilda villkor. Ett exempel är fyrverkeriartiklar för allmänheten där sammanlagt högst 5 kg fyrverkerier enligt Bilaga 1 i MSBFS 2019:1 får hanteras utan tillstånd. Observera att vissa fyrverkerier, exempelvis raketer med styrpinne kräver tillstånd och särskild utbildning.

Samtliga undantag från tillståndsplikten för explosiv vara finns beskrivna i kapitel 2 i MSBFS 2019:1. Vid osäkerhet om din eller ditt företags hantering av explosiv vara kräver tillstånd, kontakta Bergslagens Räddningstjänst för rådgivning.

Tillstånd och föreståndaranmälan

För att söka tillstånd skickar verksamhetsutövaren in en ansökan till Bergslagens Räddningstjänst via vår E- tjänst.

För att vi ska kunna pröva ansökan behöver den innehålla alla nödvändiga uppgifter och handlingar. En ofullständigt ifylld ansökan kommer att förlänga handläggningstiden. När ni fyller i blanketten är det därför viktigt att ni noga läser igenom vägledningen angående tillståndsansökan för explosiva varor.

Vid behov kommer vi att begära komplettering av ansökningshandlingar. Om de dokument som efterfrågas inte skickas in kan detta vara en orsak för oss att avslå ansökan. När en komplett ansökan inkommit meddelar vi detta till verksamheten genom ett mottagningsbevis. Därefter har vi som längst tre månader på oss att meddela beslut om verksamheten får tillstånd eller inte.

Innan tillstånd meddelas har Bergslagens Räddningstjänst möjlighet att göra en kontroll på verksamheten, en så kallad avsyning. Syftet med avsyningen är att kontrollera att anläggningen byggts/är utförd enligt det underlag som angavs i ansökan och att den uppfyller gällande krav.

Ändringar i lagen (LBE och FBE) om brandfarliga och explosiva varor

Från den 1 augusti 2021 gäller ändringar i både lagen (LBE) och förordningen (FBE) om brandfarliga och explosiva varor. Ändringarna har till syfte att försvåra illegal hantering av explosiva varor och innebär därför ökade krav på kontroll av personer som har tillgång till sådana i tillståndspliktiga verksamheter eller har inflytande över sådana verksamheter.

En viktig nyhet i LBE är krav på anmälan, prövning och godkännande av deltagare samt personer med betydande inflytande över verksamheten. För att få delta i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor krävs att var och en är prövad och godkänd av tillståndsmyndigheten. Vid prövning inhämtas yttrande från Polismyndigheten.

Deltagare

Med deltagare avses personer som medverkar i den fysiska hanteringen av explosiva varor. Detta avser till exempel förpackning, förvaring, transport, användning och försäljning. Viss personal, så som städpersonal, administratörer eller väktare, behöver inte nödvändigtvis betraktas som deltagare. Detta gäller under förutsättning att personerna inte har tillgång till de explosiva varorna eller har genomgått en säkerhetsprövning av ett annat slag och bedömts vara tillförlitliga.

Betydande inflytande

Det skiljer sig mellan olika typer av verksamheter vilka personer som kan anses ha ett betydande inflytande över den juridiska person som innehar tillståndet (tillståndshavaren). Nedan är exempel på personer med betydande inflytande i olika typer av verksamheter:

 • Om den sökande är ett aktiebolag: VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett betydande aktieinnehav i bolaget. Med ett betydande aktieinnehav avses en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
 • Om den sökande är ett handelsbolag eller kommanditbolag: Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
 • Om den sökande är en ekonomisk förening: VD och styrelseledamöter.
 • Om den sökande är en ideell förening: Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

På följande länk kan du läsa mer om lagens innehåll, tillämpningsområde och syfte:

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor svensk författningssamling 2010:2010:1011 t.o.m. SFS 2021:657 (Riksdagen.se)

Uppklassning av förråd för explosiva varor

1/1-2012 löpte dispenserna för tillgreppsskydd på förråd för explosiva varor ut. I korthet innebär det att alla förråd som inte uppfyller krav enligt MSBFS 2010:5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskapsföreskrifter om förvaring av explosiva varor måste ersättas, och att förvaring i äldre förråd i många fall inte längre är tillåtet. Beroende på typ av explosiv vara, och vilken begärlighetsgrad denna har, måste krav enligt nedan uppfyllas:

Begärlighetsgrad A

Mycket stöldbegärlig, ex. tänd-/sprängämnen, sprängkapslar, militär ammunition

Förråd för explosiva varor av begärlighetsgrad A ska ha en tillträdesskyddsnivå som lägst motsvarar värdeförvaring enligt europastandard EN 1143-1, utgåva 2, med lägst grade III eller motsvarande krav i Turkiet (MSBFS 2010:5, 3 kap. 2§). Tillträdesskyddet som avses skall uppfylla SS-ENV 1300 Värdeförvaringsenheter – Klassificering av högsäkerhetslås med avseende på deras motståndskraft mot otillbörlig öppning. (Grovt förenklat innebär denna standard bland annat att vid yttre påverkan på förrådet skall dörren gå i baklås).

Begärlighetsgrad B

Stöldbegärlig, ex. tändhattar, krut, ammunition, fyrverkeriartiklar riskgrupp 1.1 och 1.2

Förråd för explosiva varor av begärlighetsgrad B ska ha en tillträdesskyddsnivå som lägst motsvarar säkerhetsskåp enligt svensk standard SS 3492, utgåva 4, eller motsvarande krav i annan stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Turkiet, vilka ger minst likvärdig säkerhet (MSBFS 2010:5, 3 kap. 3§).

Begärlighetsgrad C

Mindre stöldbegärlig, ex. stenspräckare, PU, krutstubin, konsumentfyrverkerier

Förråd för explosiva varor av begärlighetsgrad C ska ha hänglås i minst hänglåsklass 2 med motsvarande beslag enligt Svenska Stöldskyddsföreningens Norm SSF 200:4 Regler för Mekaniskt inbrottsskydd, eller motsvarande krav i annan stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Turkiet vilka ger minst likvärdig säkerhet. Explosiva varor av begärlighetsgrad C får även förvaras i plåtskåp med trepunktslås eller i förråd med motsvarande tillträdesskydd (MSBFS 2010:5, 3 kap. 4§).

Hantering av explosiva varor : Handbok till MSB:s föreskrifter MSBFS 2019:1 (PDF )