Uppklassning av förråd för explosiva varor

Bakgrund

1/1-2012 löpte dispenserna för tillgreppsskydd på förråd för explosiva varor ut. I korthet innebär det att alla förråd som inte uppfyller krav enligt MSBFS 2010:5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskapsföreskrifter om förvaring av explosiva varor måste ersättas, och att förvaring i äldre förråd i många fall inte längre är tillåtet. Beroende på typ av explosiv vara, och vilken begärlighetsgrad denna har, måste krav enligt nedan uppfyllas:

Begärlighetsgrad A

Mycket stöldbegärlig, ex. tänd-/sprängämnen, sprängkapslar, militär ammunition

Förråd för explosiva varor av begärlighetsgrad A ska ha en tillträdesskyddsnivå som lägst motsvarar värdeförvaring enligt europastandard EN 1143-1, utgåva 2, med lägst grade III eller motsvarande krav i Turkiet (MSBFS 2010:5, 3 kap. 2§). Tillträdesskyddet som avses skall uppfylla SS-ENV 1300 Värdeförvaringsenheter – Klassificering av högsäkerhetslås med avseende på deras motståndskraft mot otillbörlig öppning. (Grovt förenklat innebär denna standard bland annat att vid yttre påverkan på förrådet skall dörren gå i baklås).

Begärlighetsgrad B

Stöldbegärlig, ex. tändhattar, krut, ammunition, fyrverkeriartiklar riskgrupp 1.1 och 1.2

Förråd för explosiva varor av begärlighetsgrad B ska ha en tillträdesskyddsnivå som lägst motsvarar säkerhetsskåp enligt svensk standard SS 3492, utgåva 4, eller motsvarande krav i annan stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Turkiet, vilka ger minst likvärdig säkerhet (MSBFS 2010:5, 3 kap. 3§).

Begärlighetsgrad C

Mindre stöldbegärlig, ex. stenspräckare, PU, krutstubin, konsumentfyrverkerier

Förråd för explosiva varor av begärlighetsgrad C ska ha hänglås i minst hänglåsklass 2 med motsvarande beslag enligt Svenska Stöldskyddsföreningens Norm SSF 200:4 Regler för Mekaniskt inbrottsskydd, eller motsvarande krav i annan stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Turkiet vilka ger minst likvärdig säkerhet. Explosiva varor av begärlighetsgrad C får även förvaras i plåtskåp med trepunktslås eller i förråd med motsvarande tillträdesskydd (MSBFS 2010:5, 3 kap. 4§).

Blankett för ansökan av tillstånd