Brandfarlig vara

Brandfarlig vara

Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och brandreaktiva varor. Nedan finns mer information om dessa.

Brandfarlig vätska

Om en vätska har en flampunkt som understiger 100°C räknas den som brandfarlig. Några exempel på vanligt förekommande brandfarliga vätskor är bensin, diesel, spolarvätska och aceton. Tillståndskraven skiljer på brandfarliga vätskor med flampunkt upp till 60 °C och vätskor med flampunkt mellan 60 °C och 100 °C. För gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55 °C eller högre gäller samma undantag från tillståndsplikt som för brandfarliga vätskor med flampunkt över 60 °C .

Flampunkten är den temperatur som en vätska minst måste uppnå innan den kan antändas.

Brandfarlig gas

För att en gas ska räknas som brandfarlig ska den vid 20°C kunna bilda en antändbar gasblandning med luft. Några exempel på vanligt förekommande brandfarliga gaser är gasol, acetylen och vätgas.

Brandreaktiva varor

Förutom brandfarliga gaser och vätskor finns det brandreaktiva varor. Dessa ämnen kan understödja samt reagera våldsamt i en brand. Dessa ämnen kan ha egenskaper som oxiderande, vara självreaktiva, ha ett högt energiinnehåll eller vara brandfarliga fasta ämnen. MSB har uppfört ut föreskrifter angående vilka ämnen som anges som brandreaktiva varor.

Nedan finns de ämnen med föreskrifter från MSB:

  • Väteperoxid
  • Organiska peroxider
  • Ammoniumnitrat
  • Lågnitrerad nitrocellulosa
  • Brandfarlig biograffilm

I respektive föreskrift anges vilka mängder som är tillståndspliktiga.

Vad säger lagen om hantering av brandfarlig vara?

Hantering av brandfarliga varor omfattas av lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Den som hanterar brandfarliga varor är skyldig att känna till vilka krav som gäller för sin egen hantering.

Lagstiftningen nämner ett antal grundläggande krav som ställs på den som hanterar brandfarliga varor. Några av de krav som ställs är aktsamhet, utredning om risker, kompetens, föreståndare, anläggningar, byggnader, anordningar, förvaring och förpackning.

För brandfarliga varor är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som har befogenhet att utfärda föreskrifter med stöd av lagen. I föreskrifterna ställs det specifika krav på olika typer av hantering av brandfarliga varor. Föreskrifterna är bindande och måste alltid följas.

Ofta finns det allmänna råd kopplade till föreskrifterna, dessa visar möjliga sätt att uppfylla föreskriftskrav. Till skillnad från föreskrifterna är inte allmänna råd bindande, vilket gör att föreskriftskraven kan uppfyllas på andra sätt. Alternativa lösningar måste dock uppfylla minst samma skyddsnivå som det allmänna rådet.

Ändringar i lagen (LBE och FBE) om brandfarliga och explosiva varor

Från den 1 augusti 2021 gäller ändringar i både lagen (LBE) och förordningen (FBE) om brandfarliga och explosiva varor. Ändringarna har till syfte att försvåra illegal hantering av explosiva varor och innebär därför ökade krav på kontroll av personer som har tillgång till sådana i tillståndspliktiga verksamheter eller har inflytande över sådana verksamheter.

En viktig nyhet i LBE är krav på anmälan, prövning och godkännande av deltagare samt personer med betydande inflytande över verksamheten. För att få delta i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga och explosiva varor krävs att var och en är prövad och godkänd av tillståndsmyndigheten. Vid prövning inhämtas yttrande från Polismyndigheten.

Betydande inflytande

Det skiljer sig mellan olika typer av verksamheter vilka personer som kan anses ha ett betydande inflytande över den juridiska person som innehar tillståndet (tillståndshavaren). Nedan är exempel på personer med betydande inflytande i olika typer av verksamheter:

  • Om den sökande är ett aktiebolag: VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett betydande aktieinnehav i bolaget. Med ett betydande aktieinnehav avses en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
  • Om den sökande är ett handelsbolag eller kommanditbolag: Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
  • Om den sökande är en ekonomisk förening: VD och styrelseledamöter.
  • Om den sökande är en ideell förening: Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.

Tillstånd och föreståndaranmälan

För att söka tillstånd skickar verksamhetsutövaren in en ansökan till Bergslagens Räddningstjänst via vår E- tjänst.

För att vi ska kunna pröva ansökan behöver den innehålla alla nödvändiga uppgifter och handlingar. En ofullständigt ifylld ansökan kommer att förlänga handläggningstiden. När ni fyller i blanketten är det därför viktigt att ni noga läser igenom vägledningen angående tillståndsansökan för explosiva varor.

Vid behov kommer vi att begära komplettering av ansökningshandlingar. Om de dokument som efterfrågas inte skickas in kan detta vara en orsak för oss att avslå ansökan. När en komplett ansökan inkommit meddelar vi detta till verksamheten genom ett mottagningsbevis. Därefter har vi som längst tre månader på oss att meddela beslut om verksamheten får tillstånd eller inte.

Innan tillstånd meddelas har Bergslagens Räddningstjänst möjlighet att göra en kontroll på verksamheten, en så kallad avsyning. Syftet med avsyningen är att kontrollera att anläggningen byggts/är utförd enligt det underlag som angavs i ansökan och att den uppfyller gällande krav.

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

På följande länk kan du läsa mer om lagens innehåll, tillämpningsområde och syfte:

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor svensk författningssamling 2010:2010:1011 t.o.m. SFS 2021:657 (Riksdagen.se)

Handbok – Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (msb.se)

MSBFS 2013:3.