Brandskyddskrav vid servering av alkohol

Inledning

Vid ansökan gällande serveringstillstånd är räddningstjänsten remissinstans till ansvarig myndighet. Det innebär att räddningstjänsten bedömer om lokalerna är lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt samt det maximala personantalet.

Detta är en vägledning gällande de underlag som räddningstjänsten behöver för denna bedömning. Om underlaget är otillräckligt kan räddningstjänsten inte yttra sig och tillståndsansökan riskerar att avslås.

Ansvar

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ställer bland annat krav på ägare eller nyttjanderättshavare att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand samt i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Alkohollagen (2010:1622) ställer i sin tur krav på att lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. Ansvaret för brandsäkerheten i serveringslokalen vilar alltså på verksamhetsutövaren och fastighetsägaren.

Systematiskt brandskyddsarbete

Utöver krav på byggnader ställer LSO även krav på att det ska bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Hur omfattande det systematiska brandskyddsarbetet behöver vara och hur det ska dokumenteras beror på hur verksamheten och lokalen ser ut. Bergslagens Räddningstjänst kontrollerar det systematiska brandskyddsarbetet när vi gör tillsyn av din verksamhet.

Ansökan om serveringstillstånd

Bergslagens Räddningstjänst fattar inga beslut om serveringstillstånd ska beviljas eller inte utan vi är en av flera remissinstanser till alkoholhandläggaren.

Vi hjälper till att bedöma om lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

För att vi ska kunna säga om lokalen är lämplig eller inte krävs det att du skickar med dokumentation som visar hur brandskyddet ser ut. Vi rekommenderar att du tar hjälp av en sakkunnig inom brand för att underlaget ska bli rätt utifrån lokalens förutsättningar och gällande regler.

Dokumentation

Nedan listas den dokumentation som räddningstjänsten behöver för att kunna lämna yttrande. Om din tillståndsansökan även gäller en uteservering måste du ta med uppgifter från den också i underlaget.

 1. Ritning över lokalen. Ritningen ska vara skalenlig och visa hur lokalen är möblerad. Det ska också stå om det finns andra verksamheter i samma byggnad.
 2. Personantal. Hur många personer vill ni söka tillstånd för? Om du behöver hjälp att bestämma personantal för din lokal kan du kontakta en sakkunnig inom brand.
 3. Utrymningsvägar. Hur många utrymningsvägar som finns ska redovisas och märkas ut på ritningen. Samtliga utrymningsvägar ska vara försedda med vägledande markering (utrymningsskylt). Om någon utrymningsväg inte leder direkt ut till det fria ska den redovisas mer noggrant (exempelvis med foton där du hänvisar till ritningen).
 4. Dörrar och beslag. Det ska gå att se hur breda dörrarna är och i vilken riktning dörren öppnas i utrymningsväg (inåt/utåt). Dörr i utrymningsväg ska kunna öppnas utan nyckel eller annat redskap. Med ökat personantal följer ökade krav på beslag/trycken.
 5. Brandtekniska installationer. Här ska det framgå om lokalerna är utrustade med brand- och utrymningslarm, brandvarnare, sprinkler eller punktsläcksystem vid stekbord/fritös.
 6. Brandtekniska avskiljningar. Brandtekniska avskiljningar ska redovisas. Både inom verksamheten (exempelvis mellan kök och publika ytor) samt mot andra verksamheter och utrymningsvägar. Om du behöver hjälp med hur din lokal är brandtekniskt avskild kan du kontakta fastighetsägare eller sakkunnig inom brand.
 7. Släckutrustning. Här ska framgå var brandsläckare och/eller liknande finns.
 8. Gasol. I de fall gasol hanteras i tillståndspliktig mängd i lokalerna (2 liter inomhus och 60 liter utomhus) ska tillståndsbevis skickas med alternativt sökas.
 9. Brandskyddskontroll. Godkänt protokoll gällande imkanal.
 10. Rutiner vid nödläge. Beskriva hur verksamheten agerar vid brand eller annat nödläge som leder till utrymning och vem som har ansvaret för att dessa handlingar utförs.

För byggnader som har uppförts eller ändrats med krav på bygglov/anmälan efter 1994-01-01 finns det krav i Boverkets Byggregler (BBR) på att upprätta en brandskyddsdokumentation. Om din verksamhet ligger i en sådan byggnad ska denna brandskyddsdokumentation alltid skickas med ansökan.

Exempel på ansökan

Nedan ses exempel på hur en ansökan kan se ut. Ansökan kan med fördel kompletteras med bilder från verksamheten.

 1. Aktuella ritningar ses till vänster eller bifogas.
 2. Tillstånd söks för totalt 150 personer. Aktuellt maximalt personantal är i dag okänt.
 3. Utrymningsvägar ses på ritning. Samtliga leder direkt ut på gatan utanför och lokalerna är belägna i markplan.
 4. Dörrar ses på ritning.
 5. Brandvarnare finns placerade i restaurangdel samt toalett.
 6. Brandcellsgränser har markerats med rött på ritning.
 7. Brandsläckare finns utplacerade på ritningen.
 8. Tillstånd för hantering av gasol har sökts hos Bergslagens Räddningstjänst.
 9. Godkänt protokoll gällande imkanal.
 10. Det ska finnas rutiner för hur en utrymning av lokalen ska gå till. Detta kan exempelvis innebära att musikanläggningen stängs av, ljuset i lokalen tänds och att personal uppmanar till utrymning via högtalaranläggning.

Inga ändringar som omfattar bygglov har skett sedan 1994 och brandskyddsdokumentation saknas därför.